جلسه همکاران اداره منابع انسانی شرکت با مدیرعامل

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، با انتصاب جناب آقای جواد پروانه پور بعنوان سرپرست منابع انسانی شرکت، جلسه هماهنگی پرسنل این اداره با مدیرعامل شرکت برگزار گردید.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید