کسب رتبه های برتر سال 1397 در شاخص های شرکت مدیریت شبکه برق ایران

 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، به حول و قوه الهی وبا زحمات تمامی همکاران وظیفه شناس ، نیروگاه زاگرس کوثرموفق شد در سال 97 و در شاخص " نسبت آمادگی به ظرفیت قابل تولید"  همانند سال 96 و برای دومین سال پیاپی ، مقام اول را در بین تمام نیروگاه های غیرآبی ایران کسب نماید. نکته حائز اهمیت قرارگیری نام نیروگاه زاگرس کوثر در بین 5 نیروگاه برتر در شاخص "سهم خدمات جانبی"  در سال 97 می باشد.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید