رکوردشکنی تولید و ثبت آمادگی واحدهای نیروگاه زاگرس کوثر در تیر ماه 1398

بنابه گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر با همت تمامی پرسنل خود موفق به کسب دستاوردهای ذیل در تیر ماه 1398 گردید:

 

  • پوشش 101.34% تولید نسبت به پیش بینی تولید در بودجه 98
  • پوشش 100% آمادگی نسبت به پیش بینی بودجه 98
  • پوشش 102% آمادگی تولید نسبت به تیر ماه 1397
  • اخذ میانگین آمادگی قابل استتحصال هر واحد در هر ساعت به میزان 123.52 مگاوات که نسبت به سال گذشته افزایش 2.7 داشته است.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید