عملکرد کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نیروگاه زاگرس کوثر در سالی که گذشت

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر و به نقل از دبیر کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نیروگاه، در سال 1397 تعداد 12 جلسه با حضور کلیه اعضاء برگزار گردید. در این جلسات 17 موضوع جدید به تصویب اعضاء رسید که 12 مورد از آنها انجام پذیرفت.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید