عضویت ایمنی نیروگاه زاگرس در کارگروه HSE شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

طی نامه ای از سوی مهندس طرز طلب مدیرعامل شرکت مدیریت تولید نیروی برق حرارتی در راستای تشکیل شورای سیاستگذاری امور بهداشت

ایمنی و محیط زیست (HSE) ضمن اشاره به تخصص و توانمندی های آقای سجاد قاسمی زاده سرپرست ایمنی  شرکت تولید  و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر،نامبرده را به عنوان عضو شورای سیاستگذاری امور بهداشت،ایمنی و محیط زیست(HSE) شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تعیین کرد.ضمن عرض تبریک،موفقیت و سربلندی ایشان را آرزومندیم

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید