آموزش اطفاء حریق به پرسنل امور مهندسی و واحد بازرگانی نیروگاه زاگرس کوثر

به منظور ارتقاء سطح آمادگی وتوانمندی پرسنل امور دفترفنی و مهندسی و همچنین واحد بازرگانی در هنگام بروز سوانح وحوادث جلسه آموزشی اطفاء حریق توسط کارشناس آتش نشانی نیروگاه زاگرس کوثر برای پرسنل واحد حراست برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا آموزشهای لازم در خصوص انواع آتش ، روشهای خاموش کردن و انواع کپسولهای اطفاء حریق ونحوه استفاده از این کپسول ها ارائه گردید.

همچنین مانور عملیاتی خاموش کردن آتش در محوطه نیروگاه زاگرس کوثر با حضور کلیه پرسنل این مجموعه ها انجام گردید.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید