آموزش اطفاء حریق به پرسنل واحد تعمیرات نیروگاه زاگرس کوثر

به منظور ارتقاء سطح آمادگی وتوانمندی پرسنل واحد تعمیرات در هنگام بروز سوانح وحوادث جلسه آموزشی اطفاء حریق توسط کارشناس آتش نشانی نیروگاه زاگرس کوثر برای پرسنل واحد حراست برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا آموزشهای لازم در خصوص انواع آتش ، روشهای خاموش کردن و انواع کپسولهای اطفاء حریق ونحوه استفاده از این کپسول ها ارائه گردید.

همچنین مانور عملیاتی خاموش کردن آتش در محوطه نیروگاه زاگرس کوثر با حضور کلیه پرسنل واحد تعمیرات انجام گردید.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید