برگزاری آموزش مانور انبار، در نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، روز چهارشنبه مورخ 1401/06/09 آموزش نحوه استفاده از هایدرانت های
داخلی و تجهیزات مربوطه جهت شرکت کنندگان در مانور انبار برگزار گردید

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید