همایش روز درختکاری در نیروگاه زاگرس کوثر کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، به مناسبت روز درختکاری، تعداد 100 اصله نهال مثمر توسط همکاران شرکت در فضای پیش بینی شده نیروگاه غرس گردید.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید