انتخابات کمیته های داخلی نیروگاه زاگرس کوثر برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر:  با برگزاری این انتخابات که با حضورکارکنان قرارداد دائم و مدت معین این نیروگاه برگزارگردید نمایندگان کارگران و سرپرستان کمیته های این مجموعه مشخص شدند.
اعضای منتخب این کمیته ها از طریق فرآیند انتخابات برای مدت 2سال انتخاب می شوند و اداره منابع انسانی نیروگاه نیز طبق دستورالعمل های ابلاغی اقدام به ثبت نام کاندیدها و برگزاری این انتخابات با حضور کارکنان قرارداد دائم و مدت معین نیروگاه  نموده است.
در این دوره از انتخابات بیش از ۸۷ درصد از همکاران واجدالشرایط رای گیری شرکت نمودند.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید