برگزاری سومین دوره انتخابات کمیته های شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، سومین دوره انتخابات کمیته های شرکت، از روز دوشنبه مورخ 99/06/03 لغایت روز پنج شنبه مورخ99/06/06 با رعایت پروتک های بهداشتی در محل نیروگاه زاگرس کوثر برگزار گردید.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید