مراسم یادواره عملیات غرورآفرین مرصاد

حضور پرسنل نیروگاه در مراسم یادواره عملیات غرورآفرین مرصاد ، یادمان شهدای مرصاد

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید