انتخاب آقای جهانبخش بابایی به عنوان مسئول روابط عمومی انجمن شطرنج کارگران استان

جلسه انتخابات اعضا انجمن شطرنج کارگران استان کرمانشاه.

مورخه 10/03/1396 آقای جهانبخش بابایی از نیروگاه زاگرس کوثر بعنوان مسئول روابط عمومی این انجمن انتخاب گردیدند.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید