صعود تیم کوهنوردی نیروگاه زاگرس کوثر به قله آرارات ترکیه

تیم کوهنوردی نیروگاه زاگرس کوثر با حضور آقایان: وحید مرادی، علیرضا توحیدی و حمیدرضا سرائی موفق به فتح قله آرارات ترکیه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، تیم کوهنوردی نیروگاه زاگرس کوثر پس از عبور از مرز بازرگان و اسکان در شهر دوغوبایزیت در روز اول موفق به صعود تا ارتفاع 3400 متری گردیدند و پس از کمپ و شب مانی در ارتفاع یادشده ادامه کار به روز بعد موکول شد. در روز دوم، تیم موفق شد تا ارتفاع 4700 متری صعود کرده و پس از هم هوایی در آن ارتفاع جهت شب مانی و کمپ به ارتفاع 4100 متری برگردند.نهایتاً در روز سوم اعضای تیم موفق به فتح قله آرارات شدند.مدیریت و پرسنل نیروگاه این موفقیت را به اعضای تیم کوهنوردی نیروگاه تبریک عرض می نمایند.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید