انجام بازدید دوره ای 12000UH واحد 4 نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، بازدید از تجهیزات و مسیر داغ توبوژنراتور واحد 4 نیروگاه زاگرس کوثر مطابق با چک لیست های مربوطه در مدت زمان پیش بینی شده در روزهای پنجشنبه و جمعه  (21 و22 مهر 1401) برگزار گردید.

پس از بازدید بعمل آمده از وضعیت فیلترهای ورودی هوا، با توجه به آلودگی شدید هوا در سال جاری، نهایتاً تعداد 480 عدد از فیلترهای ورودی هوا نیز تعویض گردید.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید