انجام بازدیدهای 4000 ساعته نیروگاه زاگرس کوثر مطابق برنامه زمانبندی

به گزارش روابط عمومی عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، بازدیدهای دوره ای 4000 ساعته واحدهای نیروگاه مطابق برنامه زمان بندی قبلی در تاریخ های ذیل و توسط همکاران شرکت به انجام رسید.

واحد یک» از تاریخ 11/08/98 الی 12/08/98

واحد دو» از تاریخ 19/08/98 الی 20/08/98

واحد سه» از تاریخ 05/08/98 الی 06/08/98

واحد چهار» از تاریخ 29/07/98 الی 30/07/98

با تشکر از تمامی همکاران محترم امور بهره برداری، امور تعمیرات، دفتر مهندسی، خدمات و بازرگانی شرکت.

 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید