ارزیابی هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت در زاگرس

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت سازمانی شرکت به منظور حضور در فرآیند هفتمین دوره توسط ارزیابان مرکز ملی تعالی طی ۳ روز کاری انجام شد.

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در دوره گذشته پس از بررسی در کمیته علمی و داوری مرکز ملی تعالی، موفق به دریافت تقدیر نامه ۵ ستاره شد و امسال در هفتمین دوره ارزیابی تعالی سازمانی برای دریافت تندیس جایزه ملی تعالی حضور یافته و در تاریخ های ۵ الی ۷ خردادماه مورد ارزیابی قرار گرفت.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید