توزیع بسته های آموزشی مرتبط با کارگروه های تعالی سازمانی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، در ادامه جلسات هفتگی که در خصوص آشنایی پرسنل نیروگاه با مباحث و مفاهیم تعالی سازمانی در شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر می گردد، بسته های آموزشی مرتبط به هر کارگروه به مسئولین مربوطه تحویل داده شد.

مدیرتعالی سازمانی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر هدف از تهیه و توزیع بسته های آموزشی توزیع شده را صرفه جویی در وقت همکاران، درک بهتر مطالب مربوط به هر کارگروه، آشنایی با نقاط قوت و قابل بهبود درج شده در گزارش ارزیابان دوره قبل و تقسیم وظایف اعضای کارگروه عنوان نمودند.

حمید خاموشی در پایان ضمن ابراز رضایت از مشارکت همکاران در موضوع جایزه ملی و پیشرفت و تعالی سازمانی اظهار داشت: بسیاری از اقدامات صورت گرفته در راستای آشنایی همکاران با مفهوم تعالی سازمانی  برای نخستین بار است که در حال رخ دادن است و امیدواریم با ادامه روند و همکاری تمامی پرسنل مجموعه نیروگاه زاگرس کوثر بتوانیم مطابق با سند استراتژی و چشم انداز شرکت حرکت کنیم.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید