گزارش تصویری جلسه مدیران بانک ملی ایران با مدیرعامل و هیأت مدیره شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید