بازدید مدیران ارشد بانک ملت استان کرمانشاه از نیروگاه زاگرس کوثر

* گزارش تصویری حضور مدیران ارشد بانک ملت استان کرمانشاه در نیروگاه زاگرس کوثر و برگزاری جلسه با مدیران شرکت

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید