برگزاری منظم جلسات تعالی و خود ارزیابی در شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر

دومین جلسه برگزاری منظم جلسات تعالی سازمانی و منطق رادار در شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، جلسات با مدیریت مهندس حمید خاموشی مدیر تعالی و پیشرفت شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر و با حضور مدیران و کارشناسان شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر بصورت ماهانه و مطابق با برنامه زمانبندی اعلام شده در سالن جلسات نیروگاه زاگرس کوثر برگزار می گردد.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید