رکوردشکنی ثبت آمادگی واحدهای نیروگاه زاگرس کوثر در خرداد ماه 1398

بنابه گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر با همت تمامی پرسنل خود موفق به کسب دستاوردهای ذیل در خرداد ماه گردید:

 

  • پوشش 101% آمادگی نسبت به پیش بینی بودجه 1398
  • افزایش میزان آمادگی واحدها به میزان 24967 مگاوات ساعت مربوط به خرداد ماه نسبت به مقدار واقعی آمادگی بر اساس پیش بینی صحیح
  • افزایش میزان آمادگی واحدها به میزان 68462 مگاوات ساعت مربوط به سه ماهه اول 1398 ماه نسبت به مقدار واقعی آمادگی بر اساس پیش بینی صحیح

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید