شکسته شدن رکورد ثبت آمادگی در سه ماهه اول سال 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر با ثبت آمادگی به میزان 200/168/1 مگاوات ساعت در سه ماهه اول سال 1398، علاوه بر افزایش 91/5 درصدی نسبت به مقدار پیش بینی شده، رکورد ثبت آمادگی در سه ماهه مذکور متناظر سالهای قبل، از بدو راه اندازی نیروگاه را نیز جابجا نمود.

این موفقیت را به همکاران محترم نیروگاه تبریک عرض می نمائیم.

 

 

 

 

 

 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید