رکوردشکنی تولید انرژی وثبت آمادگی واحدهای نیروگاه زاگرس کوثر در اردیبهشت ماه 1398

بنابه گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر با همت تمامی پرسنل خود موفق به کسب دستاوردهای ذیل در اردیبهشت ماه گردید:

•  ثبت رکورد بهترین آمادگی کسب شده در اردیبهشت ماه سال 98 نسبت به مدت مشابه سنوات گذشته از ابتدای راه اندازی نیروگاه به میزان 393249 مگاوات ساعت؛
•  ثبت رکورد میانگین بیشترین آمادگی قابل استحصال از واحدها در هر ساعت در اردیبهشت 1398 به میزان  136.06 مگاوات ساعت نسبت به مدت مشابه سنوات گذشته؛
•  ثبت رکورد کمترین جریمه آزمون ناموفق ظرفیت در دوماه اول سال 98، مشابه سال 1396 و 1397؛
•  پوشش 114.315% آمادگی نسبت به پیش بینی بودجه 98 در اردیبهشت ماه؛
•  پوشش 101.81% تولید نسبت به اردیبهشت ماه سال 1397؛
•  پوشش 107.53% آمادگی تولید نسبت به اردیبهشت 1397 ( با توجه به رویه جدید بازار برق).

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید