رکوردشکنی تولید انرژی وثبت آمادگی واحدهای نیروگاه زاگرس کوثر در فروردین ماه 1398

بنابه گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر با همت تمامی پرسنل خود موفق به کسب دستاوردهای ذیل در فروردین ماه گردید:

•    پوشش103.33% آمادگی نسبت به پیش بینی بودجه 97 در فروردین ماه 98؛
•    پوشش 99.67% آمادگی تولید نسبت به فروردین 97( با توجه به رویه جدید بازار برق)؛
•    افزایش میزان آمادگی واحد ها به میزان 13343 مگاوات ساعت مربوط به فروردین ماه نسبت به مقدار واقعی آمادگی؛
•    ثبت رکورد کمترین آزمون نا موفق ظرفیت در فروردین 98 به نسبت مدت زمان مشابه در سنوات گذشته( این موفقیت در فروردین 96 و 97 نیز تکرار گردید)؛
•    بهترین عملکرد شرکت به نسبت ماه فروردین در سنوات گذشته در کاهش جرایم مالی آزمون ناموفق ظرفیت به مانند فروردین 96 و 97؛
•    پوشش 100.2 % میانگین آمادگی قاابل استحصال از هر واحد ساعت به میزان 135.28 مگاوات ساعت نسبت به سال گذشته.
 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید