کسب رتبه های برتر نیروگاه زاگرس کوثر در پاییز 1397 در بین تمام نیروگاه ها

بنابه گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر با همت تمامی پرسنل خود موفق به کسب رتبه های برترذیل در پاییز 1397 گردید:

• کسب رتبه های برتر بین تمامی نیروگاه ها در پاییز 97 در شاخص های آمادگی و خدمات جانبی بر اساس گزارش منتشر شده وزارت نیرو

• کسب رتبه برتر بین نیروگاه های خصوصی در پاییز 97 در شاخص آمادگی بر اساس گزارش منتشر شده وزارت نیرو

• کسب رتبه های برتر بین نیروگاه های گازی در پاییز 97 در شاخص های نرخ انرژی قابل تولید، ضریب بهره برداری و درصد آمادگی بر اساس گزارش منتشر شده وزارت نیرو

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید