رکوردشکنی تولید انرژی وثبت آمادگی واحدهای نیروگاه زاگرس کوثر در بهمن ماه 1397

بنابه گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر با همت تمامی پرسنل خود موفق به کسب دستاوردهای ذیل در بهمن ماه گردید:

•    ثبت رکورد بهترین آمادگی کسب شده در بهمن ماه سال 97 نسبت به تمامی ماه های سنوات گذشته ( از ابتدای راه اندازی نیروگاه) به میزان 411000 مگاوات ساعت.
•    ثبت رکورد میانگین بیشترین آمادگی قابل استحصال از واحد ها در هر ساعت در بهمن ماه 1397 به میزان 143.5 مگاوات ساعت نسبت به تمامی ادوار گذشته.
•    پوشش 154.53% تولید نسبت به پیش بینی تولید در بودجه 97 مربوط به بهمن ماه
•    پوشش 111.83% آمادگی نسبت به پیش بینی بودجه 97 در بهمن ماه 97
•    پوشش 101.14 آمادگی تولید نسبت به بهمن 1396 به ( با توجه به رویه جدید بازار برق)

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید