رکوردشکنی تولید انرژی و آمادگی واحدهای نیروگاه زاگرس کوثر در دی ماه 1397

بنابرگزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر با همت تمامی پرسنل خود موفق شد رکورد آمادگی ثبت شده در یک ماه را با مقدار 409855 مگاوات ساعت نسبت به تمامی ماه های سنوات گذشته از بدو تاسیس نیروگاه ثبت نماید.:

•    ثبت رکورد تولید در دی ماه سال 1397 نسبت به مدت مشابه در 5 سال اخیربه میزان 150931 مگاوات ساعت( بهترین مقدارتولید در دی ماه 5 سال اخیر مربوط به دی ماه 1394 به میزان 130826 مگاوات ساعت بوده است)
•    ثبت رکورد بهترین آمادگی کسب شده در دی ماه سال 97 نسبت به تمامی ماه های سنوات گذشته (از ابتدای راه اندازی نیروگاه)به میزان 409855 مگاوات ساعت(بهترین امادگی کسب شده مربوط به بهمن1395 به میزان 408956 می باشد)
•     پوشش 124.39% تولید نسبت به پیش بینی تولید در بودجه 97 مربوط به دی ماه
•    پوشش102% آمادگی نسبت به پیش بینی بودجه 97 در دی ماه 97
•    پوشش 136.14% تولید  نسبت به دی ماه سال 96
•    پوشش 102.6% آمادگی تولید نسبت به دی1396 به (با توجه به رویه جدید بازار برق)
•    افزایش میزان امادگی واحدها به میزان  180553 مگاوات ساعت ناشی از ابتدای سال تا انتهای دی نسبت به مقدار واقعی امادگی
•    افزایش میزان امادگی واحدها به میزان  19584 مگاوات ساعت مربوط به  دی ماه نسبت به مقدار واقعی امادگی
•    افزایش مقدار آمادگی به میزان 432 مگاوات ساعت بدلیل تغییرکد و حذف جرایم

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید