پای کار ایرانیم

پای کار ایرانیم تا چراغی از خانه ای خاموش نشود.

به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر

گوشه ای از زحمات شبانه روزی پرسنل نیروگاه زاگرس کوثر 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید