نیروگاه زاگرس کوثر در بهار و تابستان 1402 حائز رتبه های برتر شد

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر و مطابق با  گزارشات دوره ای منتشر شده مدیریت شبکه برق ایران برای بهار و تابستان 1402 ، نیروگاه زاگرس کوثر با همت تمامی پرسنل خود ضمن گذر موفق از پیک تابستان حائز رتبه های برتر در زمینه های زیر گردید:

 

بهار1402:

  • کسب رتبه سوم درصد آمادگی در بین نیروگاههای گازی
  • کسب رتبه چهارم ضریب اطمینان در بین نیروگاههای گازی
  • کسب رتبه چهارم درصد آمادگی در بین نیروگاههای خصوصی
  • کسب رتبه پنجم سهم خدمات جانبی در بین نیروگاههای غیر آبی

 

تابستان1402:

  • کسب رتبه چهارم نرخ انرژی قابل تولید در بین نیروگاههای گازی
  • کسب رتبه سوم درصد آمادگی در بین نیروگاهای گازی
  • کسب رتبه دوم ضریب اطمینان در بین نیروگاههای گازی
  • کسب رتبه دوم ضریب بهره برداری در بین نیروگاههای گازی
  • کسب رتبه چهارم درصد آمادگی در بین نیروگاههای خصوصی
  • کسب رتبه سوم ضریب اطمینان در بین نیروگاههای خصوصی

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید