ارتقاء جایگاه نیروگاه زاگرس کوثر در بین نیروگاه های کشور

براساس گزارش فصلی بازار برق ایران که با شاخص ها و سنجه های فنی عملکرد نیروگاه های برق را قضاوت می کند نیروگاه زاگرس در میان نیرو گاه های برتر برق کشور قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، براساس گزارش فصلی بازار برق ایران که به همت کارشناسان دفتر نظارت و کنترل بر عملکرد بازار برق و به منظور افزایش شفافیت و ارتقای عدالت تجاری تهیه شد، نیروگاه زاگرس کوثر در جدیدترین رتبه بندی نیروگاه های کشور رتبه سوم شاخص درصد آمادگی در بین نیروگاه های گازی کشور، رتبه چهارم در بین نیروگاه های خصوصی، رتبه چهارم شاخص ضریب اطمینان در بین نیروگاه های گازی کشور و رتبه سوم شاخص سهم خدمات جانبی در میان نیروگاه های حرارتی خصوصی در سال 1402را به دست آورد.این گزارش همچنین تغییر سقف انرژی از تاریخ یکم فروردین سال جاری مطابق با مصوبه 379 هیأت تنظیم بازار برق و تغییر نرخ سقف انرژی 1.060ریال به ازای هر کیلو وات ساعت را از مهمترین تغییرات بهار 1402برشمرد.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید