برگزاری آزمون ارتقاء بخش شغلی در نیروگاه زاگرس کوثر

آزمون ارتقاء بخش شغلی کارکنان نیروگاه زاگرس کوثر به جهت تصدی پست سازمانی  " کارشناس بهره برداری" برگزار شد.

      به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، پرسنل شاغل در بخش شغلی 20000 ( تکنسین) که واجد شرایط احراز پست سازمانی  " کارشناس بهره برداری"  بودند از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه علمی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید