در راستای همکاری صنعت ودانشگاه؛ بازديد دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه از نيروگاه زاگرس کوثر

جمعي از دانشجویان رشته مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه به منظور آشنايي با سيستمها و فرايند توليد برق از نيروگاه گازی زاگرس کوثر بازديد کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، در اين بازديد به منظور آگاه‌سازی دانشجویان با دشواری شرايط توليد برق و ترويج فرهنگ مديريت مصرف، ابتدا كليپی در خصوص معرفی و  توليد انرژی در نيروگاه به نمايش درآمد، سپس كارشناسان نيروگاه به تشريح توانمنديهای كاركنان نيروگاه در زمينه نگهداری، تعميرات و بهره‌برداری واحدها، پيگيری و مديريت در بازسازی و ساخت داخل قطعات نيروگاهی، پيچيدگی مراحل مختلف توليد انرژی، سختی تولید برق و ... پرداختند.  
در ادامه، بازديدكنندگان ضمن بازديد از بخش‌ها و تأسيسات نيروگاه با استماع توضيحات كارشناسان از نزديك با نحوه عملكرد تجهيزات و سيستمهای توليد و انتقال برق آشنا شدند.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید