برگزاری جلسه پایایی منطقه ای شبکه برق غرب، در نیروگاه بیستون


به گزارش رواط همومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، دومین جلسه پایایی منطقه ای شبکه برق غرب با حضور مهندس اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب، مهندس صادقی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، مهندس الفتی نیا مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق منطقه غرب کشور ، مدیران عامل نیروگاه های استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام در نیروگاه بیستون برگزار گردید.

در این جلسه الزامات شاخص بازیابی شبکه برق غرب کشور، بحث و بررسی شد و برنامه ریزی جهت رفع نواقص، مورد تأکید حاضرین در جلسه قرار گرفت.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید