افزایش آمادگی نیروگاه زاگرس کوثر در شش ماهه دوم سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400

آمادگی تولید نیروگاه زاگرس کوثر در شش ماهه دوم سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به میزان 24,192,000کیلو وات ساعت افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، حمید خاموشی مدیر امور بهره برداری این شرکت در تشریح بهبود شاخص آمادگی این شرکت گفت: بررسی های بعمل آمده از شاخص های تولید این نیروگاه از بهبود شاخص آمادگی تولید در واحدهای گازی نیروگاه زاگرس کوثر خبر می دهد.
     خاموشی افزود: در شش ماهه دوم سال گذشته با توجه به تلاش شبانه روزی پرسنل فنی نیروگاه، میزان آمادگی تولید واحدهای گازی نیروگاه نسبت به شش ماهه دوم سال 1400 به میزان 24,192,000 میلیون کیلووات ساعت افزایش داشته است. این در حالیست که که مقدار آمادگی تولید نسبت به میزان پیش بینی شده در بودجه به مقدار 22,360,000 کیلو وات ساعت افزایش داشته است .

 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید