در ارائه خدمات جانبی، نیروگاه زاگرس کوثر در بین تمامی نیروگاههای کشور جزو پنج نیروگاه برتر قرار گرفت.

در ارائه خدمات جانبی، نیروگاه زاگرس کوثر در بین تمامی نیروگاههای کشور جزو پنج نیروگاه برتر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس با کسب رتبه دوم در کنترل فرکانس و رتبه چهارم در ارائه خدمات جانبی، جزو پنج نیروگاه برتر در بین تمامی نیروگاههای کشور در ارائه خدمات جانبی قرار گرفت.
 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید