نیروگاه زاگرس کوثر در گزارش فصلی مدیریت شبکه برق ایران حائز رتبه های برتر گردید.

نیروگاه زاگرس کوثر در گزارش فصلی مدیریت شبکه برق ایران حائز رتبه های برتر در شاخص های ذیل گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر و مطابق با آخرین گزارش منتشر شده از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، نیروگاه زاگرس کوثر در فصل پاییز سال 1400 موفق به کسب رتبه های زیر در بین تمامی نیروگاهها شده است:

*رتبه سوم" سهم خدمات جانبی "در بین نیروگاههای غیر آبی کشور
*رتبه چهارم" درصد آمادگی" در بین نیروگاههای گازی کشور
*رتبه پنجم "نرخ انرژی قابل تولید" در بین نیروگاههای گازی کشور
*رتبه هفتم "درجه توفیق در ظرفیت" در بین نیروگاههای غیر آبی کشور
*رتبه دهم" آمادگی به ظرفیت قابل تولید" در بین نیروگاههای غیر آبی کشور

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید