استمرار موفقیت ملی نیروگاه زاگرس کوثر در شاخص های فنی

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر: مطابق گزارش منتشر شده شرکت مدیریت شبکه برق ایران براساس سنجش با شاخص­ های فنی، نیروگاه زاگرس موفق به کسب” مقام اول شاخص فنی درصد آمادگی در ۳ سال متوالی ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸″ در میان نیروگاه های گازی و همچنین غیرآبی کشور شد.

این نیروگاه علاوه بر کسب این موفقیت، در سایر شاخص ها نیز دارای جایگاه برتر و در کل در میان ۱۰ نیروگاه برتر غیرآبی و ۵ نیروگاه گازی کشور قرار دارد.

رتبه بندی نیروگاه های غیرآبی در سال های ۱۳۹۸-۱۳۹۶:

سالآمادگی به ظرفیت قابل تولیدنرخ انرژی قابل تولیدارائه خدمات جانبی
۹۶۱۷
۹۷۱۶
۹۸۱۷۵

رتبه بندی نیروگاه های گازی بر اساس شاخص های فنی در سال های ۱۳۹۸-۱۳۹۶:

سالدرصد آمادگینرخ انرژی قابل تولیدضریب بهره برداریضریب اطمینان
۹۶۱۳۳
۹۷۱۲
۹۸۱۲۲

منابع:

https://www.igmc.ir/Portals/0/PropertyAgent/2431/Files/913/1396-1398.pdf

https://www.igmc.ir/power-market-quarterly-report

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید