کسب رتبه های برتر سال 1398 در شاخص های شرکت مدیریت شبکه برق ایران

یه گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، به حول و قوه الهی وبا زحمات تمامی همکاران وظیفه شناس ، نیروگاه زاگرس کوثرموفق شد در سال 98 و در شاخص " نسبت آمادگی به ظرفیت قابل تولید"  همانند سال های 96 و97 برای سومین سال متوالی ، مقام اول را در بین تمام نیروگاه های غیرآبی ایران کسب نماید. نکته حائز اهمیت قرارگیری نام نیروگاه زاگرس کوثر در بین 5 نیروگاه برتر در شاخص "سهم خدمات جانبی"  و رتبه 7 در شاخص " نرخ انرژی قابل تولید" در سال 98 می باشد.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید