کسب عناوین برتر نیروگاه زاگرس کوثر در شاخص های مرتبط با نیروگاه در پاییز 1398

بنابه گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر با همت تمامی پرسنل خود موفق به کسب عناوین ذیل در پاییز 1398 گردید:

  • کسب رتبه اول در شاخص "نرخ انرژی قابل تولید"
  • کسب رتبه دوم در شاخص "آمادگی به ظرفیت قابل تولید"
  • کسب رتبه دوم در شاخص " درجه توفیق در ظرفبت"
  • کسب رتبه دوم در شاخص "سهم خدمات جانبی"

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید