رکوردشکنی تولید انرژی وثبت آمادگی واحدهای نیروگاه زاگرس کوثر در دی ماه 1398

بنابه گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر با همت تمامی پرسنل خود موفق به کسب دستاوردهای ذیل در دی ماه 1398 گردید:

  • افزایش 38% تولید نسبت به دی 97
  • ثبت رکورد تولید نسبت به مدت مشابه (دی ماه) در شش سال گذشته
  • افزایش 1%  آمادگی نسبت به دی سال 97
  • ثبت رکورد آمادگی تولید در دی ماه به نسبت مدت مشابه در سنوات گذشته
  • ثبت رکورد میانگین آمادگی قابل استحصال هر واحد در هر ساعت به میزان 143.06 مگاوات( نسبت به مدت مشابه در سنوات گذشته)
  • افزایش 5.2% میانگین آمادگی قابل استحصال هر واحد در هر ساعت نسبت به سال گذشته

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید