رکوردشکنی تولید و ثبت آمادگی واحدهای نیروگاه زاگرس کوثر در آذر ماه 1398

بنابه گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر با همت تمامی پرسنل خود موفق به کسب دستاوردهای ذیل در آذر ماه 1398 گردید:

- افزایش 55% تولید نسبت به پیش بینی تولید در بودجه 1398

- افزایش 86% تولید نسبت به آذر 1397

- افزایش 50% تولید نسبت به بهترن عملکرد شرکت در سال 1392

- ثبت رکورد تولید در آذر ماه به نسبت مدت مشابه در سنوات گذشته

- افزایش 2% آمادگی نسبت به پیش بینی بودجه 1398

-افزایش 8% آمادگی نسبت به آذر سال 1397

- ثبت رکورد آمادگی تولید در آذر ماه به نسبت مدت مشابه در سنوات گذشته

- ثبت رکورد میانگین آمادگی قابل استخصال هر واحد در ساعت به میزان 139.6 مگاوات که نسبت به سال گذشته افزایش 2.2 % داشته است.

 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید