مشارکت نیروگاه زاگرس کوثر در سنکرون شبکه برق سراسری با شبکه برق کشور عراق

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، در تاریخ 1398/08/10 با توجه به انجام مقدمات لازم توسط دیسپاچینگ ملی جهت سنکرون شبکه برق سراسری با شبکه برق کشور عراق، نیروگاه با آمادگی کامل و قراردادن سیستم تحریک واحدها در حالت MANUAL، در این موضوع مهم مشارکت نمود. در این راستا هنگام خروج واحد 3 تست قرارگیری واحد در مورد REACTIVE POWER CONTROL  نیز با موفقیت صورت پذیرفت.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید