میزان آمادگی و تولید انرژی در شش ماهه اول سال 1398 توسط نیروگاه زاگرس کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر در شش ماهه اول سال جاری موفق به ثبت آمادگی به میزان 2/276/048/000 کیلو وات ساعت و تولید به میزان 1/494/040/000 کیلو وات ساعت انرژی و تزریق به شبکه سراسری شده است. این در حالی است که نیروگاه زاگرس کوثر بدون هیچگونه خروج اضطراری موفق به گذر از پیک بار سال 1398 شده است.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید