رکوردشکنی ثبت آمادگی واحدهای نیروگاه زاگرس کوثر در مرداد ماه 1398

بنابه گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر با همت تمامی پرسنل خود موفق به کسب دستاوردهای ذیل در مرداد ماه 1398 گردید:

1- پوشش 103% آمادگی تولید نسبت به مرداد 1397

2-اخذ میانگین آمادگی قابل استحصال هر واحد در هر ساعت به میزان 123,2 مگاوات که نسبت به سال گذشته افزایش 3% داشته است.

 

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید