ارتقاء پروانه صلاحيت بهره برداري و نگهداري شركت

       با تلاش های بعمل آمده توسط همکاران ، شرکت موفق به ارتقاء پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری خود به شرح زیر گردید.

  • سقف 1000 مگاوات برای عملیات بهره برداری و نگهداری از واحدهای گازی
  • سقف 100 مگاوات برای عملیات بهره برداری و نگهداری از واحدهای بخاری
  • سقف 300 مگاوات برای عملیات بهره برداری و نگهداری از واحدهای سیکل ترکیبی

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید