به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، با تلاش و فعالیت همه جانبه همکاران این نیروگاه، شرکت مذکور موفق به کسب رتبه های زیر در سال 95 و نیمه اول سال 96 در بین نیروگاههای کشور گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، با تلاش و فعالیت همه جانبه همکاران این نیروگاه، شرکت مذکور موفق به کسب رتبه های 

زیر در سال 95 و نیمه اول سال 96 در بین نیروگاههای کشور گردید.
1-    کسب رتبه اول شاخص آمادگی در بهار 1396
2-    کسب رتبه اول شاخص آمادگی در تابستان 1396
3-    کسب رتبه اول شاخص درجه توفیق در ظرفیت تابستان 1396
4-    کسب رتبه برتر تعامل با راهبردی شبکه برق کشور در سال 1395
5-    کسب رتبه دوم شاخص نرخ انرژی قابل تولید در تابستان 1396

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید