بازدید مدیران ارشد بانک سپه استان کرمانشاه از نیروگاه زاگرس کوثر

* گزارش تصویری حضور مدیران ارشد بانک سپه استان کرمانشاه در نیروگاه زاگرس کوثر و برگزاری جلسه با مدیران شرکت

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید