گزارش تصویری

بازدید میدانی دکتر اعتمادی از فعالیت های همکاران نیروگاه و پیگیری رفع موانع موجود در بحث شروع فعالیت سیکل ترکیبی نیروگاه زاگرس کوثر

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید