بررسی آخرین تغییرات قوانین امور مالیاتی کشور توسط مدیر امور مالی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر


به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، دکتر حامد چاله چاله در این خصوص اظهار داشت: «با توجه به بررسی جز ۵،بند الف،تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بازگشت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ تمامی درآمد حقوق شامل حق شغل و حق شاغل مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد اما موارد کمک هزینه مهد کودک،یارانه غذا،ایاب و ذهاب،هزینه مسکن،کمک هزینه ورزشی و کمک هزینه تلقن همراه از شمول مفاد مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات مستقیم خارج است،پیرو استعلام صورت گرفته از سازمان امور مالیاتی مشخص شد منظور از هزینه مسکن همان حق مسکن قانون کار هستش که در قانون کار عنوان شده،به این موارد معافیت عنوان شده در قوانین مذکور از خرداد ماه در حقوق پرسنل رسمی،مدت معین و شرکتی نیروگاه زاگرس لحاظ خواهد شد.

یادداشت سردبیر

@zkpgm.ir

ما را دنبال کنید